Povinné předškol. vzdělávání

Informace pro rodiče o povinném předškolním vzdělávání

V souvislosti se změnou školského zákona (zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) dochází od 1. 9. 2017 k těmto změnám:

 

1. Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti starší 5 let a děti s odkladem školní docházky.

 

2. Rodiče dětí, které se účastní povinného předškolního vzdělávání, neplatí měsíční úplatu za vzdělávání dítěte.

 

3. V MŠ Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace a na odloučených pracovištích (MŠ Smetanovy sady a MŠ Jiráskova) je stanovena doba povinného předškolního vzdělávání v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin. V době školních prázdnin v základních a středních školách není předškolní vzdělávání povinné. Děti mají právo vzdělávat se v MŠ po celou dobu jejího provozu.

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.

Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a) telefonicky do kanceláře školy

b) písemně třídnímu učiteli,

c) osobně třídnímu učiteli.

 

4. Prosíme zákonné zástupce dětí, kterých se předškolní vzdělávání týká o dodržování doby povinného vzdělávání dětí.

 

Soňa Nevrlová, ředitelka školy.