Úplata 2018/19

Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace

 

Rozhodnutí ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání takto:

Měsíční výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2018/2019 je 590,- Kč.

2. Osvobození od úplaty

a) zákonný zástupce dítěte mateřské školy, které se účastní povinného předškolního vzdělávání

b) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

c) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

d) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

e) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

3. Snížení úplaty.

O informaci o možnosti snížení úplaty za předškolní vzdělávání může zákonný zástupce dítěte požádat ředitele mateřské školy. Případnou žádost o snížení úplaty musí předat řediteli mateřské školy písemně.

4. Splatnost úplaty.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., řediteli MŠ žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v témže odstavci, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele MŠ o této žádosti nabude právní moci.

 

Dne:                                                                                                                           Podpis ředitele: Soňa Nevrlová