Charakteristika mateřské školky

  

V přízemí mateřské školky se nachází kuchyň s veškerým zázemím, které vyhovuje náročným hygienickým požadavkům. V přízemí mají děti své šatny. V patře je přípravna jídel, třídy a herny. Po krásném schodišti se dostaneme k nové třídě, stabilním ložnicím a ředitelně. V patře se nachází také byt. K mateřské škole náleží také rozlehlá zrekonstruovaná zahrada.

 Do mateřské školky jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let. Zápis provádí ředitelka školy, která o přijetí vede písemnou dokumentaci a která rozhodne o přijetí v zákonné lhůtě. Nově příchozím dětem je umožněno postupná adaptace na nové prostředí. Do naší MŠ mohou chodit i děti různých kultur a přesvědčení.

Z naší školky odcházejí děti do všech ZŠ v Novém Jičíně a okolí. Případné návrhy na odklad školní docházky učitelky konzultují s rodiči, popřípadě s dalšími odborníky (OPPP). Každý rok mají rodiče možnost probrat problémy a otázky spojené s nástupem do ZŠ na pravidelných besedách s učitelkami několika základních škol, a tak vybrat pro své dítě odpovídající školu.

 

 

 

 

Režimové aktivity v naší MŠ jsou založeny na prožitkovém učení, skupinové a individuální, volné tak, aby zbyl zde prostor reagovat na každodenní situace vzniklé ve třídě. V denní organizaci v průběhu roku přecházíme k průběžným ranním svačinkám, odpolední spánek je také přizpůsoben individuálním potřebám dětí.

Výchova a vzdělávání v MŠ je plánovaný a cílevědomý proces, kterým vedeme děti k získání cílových kompetencí. Ve vzájemné rovnováze se zde prolínají spontánní a řízené aktivity, didakticky cílené. Děti se v MŠ učí především na základě praktické zkušenosti, přímými zážitky. Proto je zařazováno experimentování, projektové a problémové učení.

 

Mateřská škola ve spolupráci s rodiči i jinými institucemi pomáhá rozvíjet hudebnost dětí - v kroužku hudebně pohybové činnosti, rozvoj pohybových a výtvarných schopností u dětí podporujeme v odpoledních aktivitách v MŠ. Děti také mají možnost se seznámit s anglickým jazykem. Každý rok předškolní děti absolvují předpklavecký výcvik.

Chceme, aby naše vzdělávání ovlivnilo celou osobnost dítěte, aby získalo zdravé sebevědomí, sebejistotu, bylo schopno se přizpůsobit životu ve společnosti, poskytlo základy pro celoživotní učení, získalo základy chování a jednání v duchu základních lidských a etických hodnot.