V přízemí mateřské školy se nachází kuchyň s veškerým zázemím, které vyhovuje náročným hygienickým požadavkům. 

V přízemí mají děti své šatny. V  1. patře je přípravna jídel, tři třídy a herny (Broučci, Ptáčata, Sluníčka). Po krásném schodišti se dostaneme do 2. patra, zde se nachází čtvrtá třída s hernou (Včeličky), stabilní ložnice, ředitelna, kancelář a dvoupokojový byt. 

K mateřské škole náleží rozlehlá zrekonstruovaná zahrada s názvem " Království lesa - po chodníčcích poznání".

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let. Kapacita MŠ je 75 dětí. Zápis provádí ředitelka školy, která o přijetí vede písemnou dokumentaci a ve správním řízení rozhodne o přijetí dítěte do MŠ. Nově příchozím dětem je umožněna postupná adaptace na nové prostředí. Do naší MŠ mohou chodit i děti různých kultur a přesvědčení.

Z naší školky odcházejí děti do všech ZŠ v Novém Jičíně a okolí, úzce spolupracujeme se ZŠ Tyršova. kde se děti vzdělávají podle programu M. Montessori. Případné návrhy na odklad školní docházky učitelky konzultují s rodiči a dalšími odborníky (PPP, SPC). Každý rok mají rodiče možnost konzultovat problémy a otázky spojené s nástupem do ZŠ na pravidelných besedách s učitelkami všech základních škol v Novém Jičíně, a tak vybrat pro své dítě odpovídající základní školu.

 

 

 

Režimové aktivity v naší MŠ jsou založeny na prožitkovém učení, aktivity jsou skupinové a individuální, volné tak, aby zbyl prostor reagovat na každodenní situace vzniklé ve třídě. V denní organizaci mají děti možnost průběžné ranní svačinky, odpolední spánek a relaxace je také přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

Výchova a vzdělávání v MŠ je plánovaný a cílevědomý proces, kterým vedeme děti k získání cílových kompetencí. Ve vzájemné rovnováze se zde prolínají spontánní a řízené aktivity, didakticky cílené. Děti se v MŠ učí především na základě praktických zkušeností, přímými zážitky. Proto je zařazováno experimentování, projektové a problémové učení.

Mateřská škola ve spolupráci s rodiči i jinými institucemi pomáhá rozvíjet hudebnost dětí - pohybové a hudebně pohybové činnosti - zdravé cvičení, rozvoj výtvarných schopností u dětí podporujeme také v rámci v odpoledních aktivit v MŠ - keramika v kouzelné dílně. Děti mají možnost seznámit se s anglickým jazykem. Každý rok předškolní děti absolvují plavecký výcvik.

Chceme, aby naše vzdělávání ovlivnilo celou osobnost dítěte:

  • aby získalo zdravé sebevědomí, sebejistotu
  • bylo schopno se přizpůsobit životu ve společnosti 
  • aby mu poskytlo základy pro celoživotní učení
  • získalo základy chování a jednání v duchu základních lidských a etických hodnot